اتانول

اتانول

متانول

متانول

پروپانول

استون

استون

اتیل متیل کتون

اتیل متیل کتون

1-بوتانول

اتیل استات

اتیل استات

پروپانون

پروپانون

تولوئن

تولوئن

دی کلرومتان

دی کلرومتان

کربن تتراکلرید

کربن تتراکلرید

سیکلوهگزان

سیکلوهگزان

استونیتریل

استونیتریل

نیترومتان

نیترومتان

کلروفرم

کلروفرم

تربانتین

تربانتین

دی متیل فرمامید

دی متیل فرمامید

دی متیل سولفوکساید

دی متیل سولفوکساید

تتراهیدروفوران

تتراهیدروفوران

‌اتانل آمین

‌اتانل آمین

مونواتانول آمین

مونواتانول آمین

دی اتانول آمین

دی اتانول آمین

تری اتانل آمین

تری اتانل آمین

بوتیل گلایکول

بوتیل گلایکول

مونواتیلن گلایکول

مونواتیلن گلایکول

دی اتیلن گلایکول

متیلن کلراید

متیلن کلراید

پرکلرواتیلن

پرکلرواتیلن

تری کلرواتیلن

تری کلرواتیلن

‌متیل اتیل کتون

‌متیل اتیل کتون

زایلن

زایلن

سیکلوهگزانون

سیکلوهگزانون

سیکلوهگزانول

سیکلوهگزانول

هگزامتیل فسفرآمید

هگزامتیل فسفرآمید

‌اتیل استواستات

‌اتیل استواستات

اتیل بوتیرات

اتیل بوتیرات

اتیل لاکتات

اتیل لاکتات

اتیل کربنات

اتیل کربنات

ایزوآمیل استات

ایزوآمیل استات

ایزوبوتیل استات

ایزوبوتیل استات

ایزوپروپیل استات

ایزوپروپیل استات

بوتیل استات

بوتیل استات

‌پروپیل استات

‌پروپیل استات

پروپیل کربنات

پروپیل کربنات

ترت بوتیل استات

ترت بوتیل استات

‌تری آستین

‌تری آستین

دی اتیل کربنات

دی اتیل کربنات

دی اکتیل ترفتالات

دی اکتیل ترفتالات

متیل استات

متیل استات

ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل

اسید سولفوریک

سولفوریک اسید

نیتریک اسید

نیتریک اسید

اسید کلریدریک

کلریدریک اسید

فرمیک اسید

فرمیک اسید

فسفریک اسید

فسفریک اسید

هیدروکلریدریک اسید- جوهرنمک

هیدروکلریدریک اسید / جوهرنمک

آمونیاک

آمونیاک

آب ژاول / سدیم کلرات

آب ژاول / سدیم کلرات

پروپیلن گلایکول

پروپیلن گلایکول

گلیسرین

گلیسرین