سیانید نقره

سیانید نقره

پتاسیم کربنات

کربنات پتاسیم

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک

اسید فلوبوریک

اسید فلوبوریک

اسید فلوئیدریک

اسید فلوئیدریک

اسید کلریدریک

اسید کلریدریک

اسید فنل سولفونیک

هیدروکسید قلع

هیدروکسید قلع

هیدروکسید روی

هیدروکسید روی

اکسید کادمیوم

اکسید کادمیوم

سیانور سدیم

سیانور سدیم

سیانور پتاسیم

سیانور پتاسیم

سیانور روی

سیانور روی

سیانور مس

سیانور مس

‌کربنات باریم

‌کربنات باریم

‌کربنات سدیم

‌کربنات سدیم

سدیم لوریل سولفات

سدیم لوریل سولفات

سیترات سدیم

سیترات سدیم

‌یدید پتاسیم

‌یدید پتاسیم

استات سدیم خشک

استات سدیم خشک

‌پتاسیم پرسولفات

‌پتاسیم پرسولفات

پتاسیم کلراید

پتاسیم کلراید

سدیم کلراید

کلراید سدیم

‌سولفات نیکل

‌سولفات نیکل

مس سولفات

سولفات مس

کلراید نیکل

کلراید نیکل

نیترات آهن

نیترات آهن

پتاسیم سدیم تارتارات ( نمک راشل)

پتاسیم سدیم تارتارات / نمک راشل

هیپوفسفیت سدیم

هیپوفسفیت سدیم

بوراکس

بوراکس

سدیم متا بی سولفیت

‌ ‌سدیم متا بی سولفیت

‌سولفور سدیم

‌سولفور سدیم

آلمینیوم کلراید

آمونیوم کلراید / نشادر

پتاسیم کربنات

پتاسیم کربنات

سولفات روی

سولفات روی

تری سدیم فسفات

تری سدیم فسفات

کربن اکتیو -شاربن اکتیو

کربن اکتیو / شاربن اکتیو

کربنات نیکل

کربنات نیکل

آمونیوم پر سولفات

آمونیوم پرسولفات

کلرید قلع

کلرید قلع

نیترات مس

نیترات مس

نیترات نقره

نیترات نقره

نیترات باریم

نیترات باریم

مولیبدات سدیم

مولیبدات سدیم

فلوراید سدیم

فلوراید سدیم

‌بی کرمات سدیم

‌بی کرمات سدیم

پتاسیم هیدروکسید(پتاس)

هیدروکسید پتاسیم

پتاسیم سیترات

سیترات پتاسیم

استئارات سدیم

استئارات سدیم

هیدروکسید کلسیم یا آهک هیدراته

هیدروکسید کلسیم / آهک هیدراته

سیلیس

سیلیس

استات آمونیوم

استات آمونیوم

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید- ادتا

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید / ادتا

هگزامین

هگزامین

مونو سدیم فسفات

مونو سدیم فسفات

تیوسیانات سدیم

تیوسیانات سدیم

سدیم ساخارین

سدیم ساخارین

آلژینات سدیم

آلژینات سدیم

پرمنگنات پتاسیم

پرمنگنات پتاسیم

سدیم هیدروکسید / سود پرک

سدیم هیدروکسید / سود پرک

هیدروژن پراکسید / آب اکسیژنه

هیدروژن پراکسید / آب اکسیژنه